GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 27 oktober 2020

 

INSTEMMING MET DE VOORWAARDEN

 

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en SnapBooster ("Bedrijf", "wij", "ons", of "onze"), met betrekking tot uw toegang tot en het gebruik van de website https://snapchatscore.net evenals elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gelinkt, of anderszins daarmee verbonden (collectief, de "Site"). U stemt ermee in dat u, door de Site te bezoeken, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN DIENT U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK TE STAKEN.

 

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt"-datum van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht op het ontvangen van specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van, en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

 

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een jurisdictie of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratieverplichting binnen een dergelijke jurisdictie of land. Personen die ervoor kiezen de Site vanuit andere locaties te bezoeken, doen dit derhalve op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

 

 

 

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken en zich er niet voor registreren.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, website ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en grafieken op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's die erin voorkomen (de "Merken") eigendom van of worden beheerd door ons of aan ons in licentie gegeven, en zijn beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie wetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De Content en de Merken worden op de Site "AS IS" aangeboden, uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Content of Merk worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, heruitgegeven, geüpload, gepost, publiekelijk getoond, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doeleinde dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

 

GEBRUIKERSVOORSTELLINGEN

 

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn; (2) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie zult handhaven en dergelijke registratie-informatie onmiddellijk zult bijwerken indien nodig; (3) u de wettelijke bevoegdheid hebt en ermee instemt zich aan deze Gebruiksvoorwaarden te houden; (4) u bent niet minderjarig in het rechtsgebied waarin u verblijft; (5) u zult geen toegang krijgen tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) u zult de Site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (7) uw gebruik van de Site zal geen inbreuk maken op toepasselijke wet- of regelgeving.

 

Indien u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

 

GEBRUIKERSREGISTRATIE

 

Het kan nodig zijn dat u zich registreert op de Site. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor om een door u gekozen gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

 

PRODUCTEN

 

Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om producten te allen tijde en om welke reden dan ook uit de handel te nemen. Prijzen voor alle producten zijn onderhevig aan verandering.

 

AANKOPEN EN BETALING

 

Wij accepteren de volgende vormen van betaling:

 

- Visum

 

- American Express

 

- Mastercard

 

- Ontdekken

 

- PayPal

 

- Ideaal

 

- GiroPay

 

 

 

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u via de Site doet. U stemt er verder mee in dat u uw account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bijwerkt, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Omzetbelasting zal worden toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist wordt geacht. Wij kunnen de prijzen te allen tijde wijzigen. Alle betalingen geschieden in Euro.

 

U stemt ermee in alle kosten te betalen tegen de op dat moment geldende prijzen voor uw aankopen en eventuele verzendkosten, en u machtigt ons uw gekozen betalingsprovider te belasten voor dergelijke bedragen bij het plaatsen van uw bestelling. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijzen te corrigeren, zelfs als wij reeds betaling hebben gevraagd of ontvangen.

 

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de Site wordt geplaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden, of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die geplaatst zijn door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde betaalwijze, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

 

TERUGBETALINGSBELEID

 

Alle verkopen zijn definitief en er wordt geen geld teruggegeven.

 

VERBODEN ACTIVITEITEN

 

U mag de Site niet openen of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor wij de Site ter beschikking stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met enige commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

 

Als gebruiker van de Site, gaat u ermee akkoord om niet:

 

 1. 1.  2. Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site halen om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.

 

 1. 2.  Ongeoorloofd gebruik te maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts via geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.

 

 1. 3.  3. Beveiligingsfuncties van de Site te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren, met inbegrip van functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud verhinderen of beperken, of beperkingen op het gebruik van de Site en/of de daarop aanwezige Inhoud afdwingen.

 

 1. 4.  Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie te weten te komen, zoals gebruikerswachtwoorden.

 

 1. 5.  5. Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.

 

 1. 6.  Het systeem op geautomatiseerde wijze te gebruiken, zoals scripts gebruiken om commentaar of berichten te verzenden, of gebruik te maken van datamining, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

 

 1. 7.  Informatie verkregen van de Site te gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.

 

 1. 8.  De Site te gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud te gebruiken voor een inkomsten genererende onderneming of commerciële onderneming.

 

 1. 9.  Het ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van software die deel uitmaakt van de Site of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt.

 

 1. 10.  10. Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van een deel van de Site aan u lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen.

 

 1. 11.  geen virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal te uploaden of te verzenden (of pogen te uploaden of te verzenden), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (continu posten van repetitieve tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door enige partij belemmert of het gebruik, de kenmerken, functies, werking of onderhoud van de Site wijzigt, aantast, verstoort, wijzigt of belemmert.

 

 1. 12.  Materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passive collection mechanisms" of "pcms").

 

 

 

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

 

De Site biedt gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te zenden of te plaatsen. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal te creëren, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden aan ons of op de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties, of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk, "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle Bijdragen die u verstuurt worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van de Site. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:

 

 1.  De creatie, distributie, transmissie, publieke vertoning of uitvoering, en de toegang tot, het downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van derden, en zullen dat ook niet doen.
  2.  U bent de maker en eigenaar van of hebt de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijstellingen en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
  3.  3. U heeft de schriftelijke toestemming, vrijgave en / of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elk van deze identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
  4.  Uw Bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig, of misleidend.
  5.  Uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van aansporing.
  6.  Uw Bijdragen zijn niet obsceen, ontuchtig, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, smadend, of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
  7.  7. Uw Bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.
  8.  Uw Bijdragen niet worden gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van personen te bevorderen.
  9.  Uw Bijdragen niet in strijd zijn met enige toepasselijke wet, voorschrift of regel.
  10.  Uw Bijdragen niet in strijd zijn met de privacy of publiciteitsrechten van derden.
  11.  Uw Bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de leeftijd van 18 jaar of mensen onder de leeftijd van 18 jaar uitbuit op een seksuele of gewelddadige manier.
  12.  Uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet betreffende kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
  13. Uw Bijdragen bevatten geen kwetsende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, of lichamelijke handicap.
  14.  14. Uw Bijdragen niet anderszins in strijd zijn met, of een link bevatten naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

 

Elk gebruik van de Site of de Marktplaatsaanbiedingen in strijd met het voorgaande vormt een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site en de Marktplaatsaanbiedingen te gebruiken.

 

BIJDRAGE LICENTIE

 

U en de Site komen overeen dat wij alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt, mogen openen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).

 

Door het indienen van suggesties of andere feedback met betrekking tot de Site, gaat u ermee akkoord dat wij dergelijke feedback kunnen gebruiken en delen voor welk doel dan ook, zonder u daarvoor te vergoeden.

 

Wij doen geen aanspraak op enig eigendomsrecht op uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verklaringen of voorstellingen in uw Bijdragen die door u op enig gebied op de Site. U bent zelf verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in om ons vrij te stellen van enige en alle verantwoordelijkheid en om af te zien van enige juridische actie tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

 

RICHTLIJNEN VOOR HERZIENINGEN

 

Wij kunnen u gebieden op de Site bieden om beoordelingen of ratings achter te laten. Wanneer u een beoordeling plaatst, moet u voldoen aan de volgende criteria: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen beledigende godslastering bevatten, of grof, racistisch, beledigend, of haatdragend taalgebruik; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, of handicap; (4) uw recensies mogen geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteiten; (5) u mag geen banden hebben met concurrenten indien u negatieve recensies plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de wettelijkheid van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen recensies te plaatsen, hetzij positief of negatief.

 

We kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, afwijzen of verwijderen. Wij hebben geen enkele verplichting om recensies te screenen of om recensies te verwijderen, zelfs niet als iemand recensies verwerpelijk of onjuist vindt. Recensies worden niet door ons onderschreven, en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze meningen of de meningen van een van onze filialen of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor recensies of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die het gevolg zijn van een recensie. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om alle inhoud met betrekking tot recensies te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, over te brengen via welk middel dan ook, weer te geven, uit te voeren en/of te distribueren.

 

INZENDINGEN

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site of het Marktplaatsaanbod ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben het recht om deze inzendingen onbeperkt te gebruiken en te verspreiden voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht heeft om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons mogelijk is voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.

 

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

 

De Site kan links bevatten (of u kunt via de Site of het Marktplaatsaanbod links toegestuurd krijgen) naar andere websites ("Websites van Derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, grafische voorstellingen, foto's, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van Derden"). Dergelijke Websites van Derden en Inhoud van Derden worden door ons niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor Websites van Derden die toegankelijk zijn via de Site of Inhoud van Derden die geplaatst is op, beschikbaar is via of geïnstalleerd is vanaf de Site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat in de Websites van Derden of de Inhoud van Derden. Het opnemen van, het linken naar, of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of van de Inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of onderschrijving daarvan door ons. Als u besluit de Site te verlaten en websites van derden te bezoeken of Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico, en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, met inbegrip van privacy en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot elke toepassing die u vanaf de Site gebruikt of installeert, te lezen. Eventuele aankopen die u doet via websites van derden worden gedaan via andere websites en van andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de desbetreffende derde partij zijn. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en dat u ons schadeloos zult stellen voor enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van enige verliezen die u lijdt of schade die u lijdt met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeiend uit Inhoud van Derden of enig contact met Websites van Derden.

 

TERREINBEHEER

 

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar ons eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar ons eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot, de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van een van uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enige wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site verwijderen of anderszins onbruikbaar maken; en (5) de Site anderszins beheren op een wijze die bedoeld is om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site en het Marktplaatsaanbod te vergemakkelijken.

 

PRIVACY BELEID

 

Wij hechten belang aan gegevensbescherming en veiligheid. Lees ons Privacybeleid: https://snapchatscore.net/content/1-privacy-policy. Door de Site of de Marktplaatsaanbiedingen te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat in deze Gebruiksvoorwaarden is opgenomen. Houdt u er rekening mee dat de Site en de Marktplaatsaanbiedingen in Nederland gehost worden. Als u de Site of het Marktplaats-aanbod bezoekt vanuit een andere regio in de wereld met wetten of andere vereisten voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonsgegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in Nederland, dan draagt u door uw verdere gebruik van de Site uw gegevens over aan Nederland, en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in Nederland.

 

DUUR EN BEËINDIGING

 

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE EN HET MARKTPLAATSAANBOD TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN WELKE PERSOON DAN OOK, OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER ENIGE REDEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING WEGENS SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF OVEREENKOMST IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE EN DE MARKTPLAATSAANBIEDINGEN BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST OP ELK GEWENST MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

 

Als wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde, zelfs als u namens de derde optreedt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civiel-, straf-, en dwangmaatregelen.

 

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

 

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn echter niet verplicht om enige informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om het Marketplace-aanbod te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Site of de Marktplaatsaanbiedingen.

 

Wij kunnen niet garanderen dat de Site en het Marktplaatsaanbod te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Wij kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site of het Marktplaats-aanbod op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of de Marktplaatsaanbiedingen tijdens een downtime of stopzetting van de Site of de Marktplaatsaanbiedingen. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden opgevat als een verplichting om de Site of het Marktplaatsaanbod te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of uitgaven in verband daarmee te leveren.

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, en het gebruik van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien uw gewone verblijfplaats zich in de EU bevindt, en u een consument bent, geniet u bijkomend de bescherming die u wordt geboden door de dwingende bepalingen van de wet van uw land van verblijf. SnapBooster en u beiden onderwerpen zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland, hetgeen betekent dat u een vordering kunt instellen ter verdediging van uw consumentenbeschermingsrechten met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden in Nederland, of in het EU-land waar u woonachtig bent.

 

GESCHILLENBESLECHTING

 

Informele Onderhandelingen

 

Om de beslechting te bespoedigen en de kosten te beheersen van geschillen, disputen of vorderingen in verband met deze Gebruiksvoorwaarden (elk een "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") die door u of ons (individueel een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen") aanhangig worden gemaakt, komen de Partijen overeen om eerst te proberen om over elk geschil (behalve de geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen alvorens een arbitrageprocedure in te leiden. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van een Partij aan de andere Partij.

 

Bindende arbitrage

 

 

 

Elk geschil dat voortvloeit uit de betrekkingen tussen de Partijen bij dit contract zal worden beslecht door één arbiter, die zal worden gekozen overeenkomstig het Arbitrage- en Huishoudelijk Reglement van het Europees Hof van Arbitrage, dat deel uitmaakt van het Europees Centrum van Arbitrage met zetel te Straatsburg, en dat van kracht is op het moment dat de arbitrage-aanvraag wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule geldt als aanvaarding. De zetel van de arbitrage is in Nederland. De toepasselijke regels van materieel recht zijn de wetten van Nederland.

 

Beperkingen

 

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal blijven tot het Geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, (a) zal geen enkele arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil te arbitreren op basis van een groepsactie of om gebruik te maken van procedures voor groepsacties; en (c) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil aanhangig te maken in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het algemene publiek of enige andere personen.

 

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

 

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen inzake informele onderhandelingen bindende arbitrage (a) geschillen met betrekking tot de handhaving of bescherming, of met betrekking tot de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) geschillen met betrekking tot, of voortvloeiend uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening. Indien deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide Partijen kiezen voor arbitrage van enig Geschil dat valt binnen dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en zal een dergelijk Geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken die hierboven zijn vermeld voor jurisdictie, en de Partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

 

CORRECTIES

 

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op de Marktaanbiedingen, met inbegrip van beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om de informatie op de Site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

 

DISCLAIMER

 

DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN "AS-IS" EN "AS-AVAILABLE" BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DE SITE OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK ERVAN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK AF. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DEZE SITE ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN DOOR DERDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS VOOR ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA OM HET EVEN WELK MEDIUM OF IN OM HET EVEN WELKE OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID IN ACHT NEMEN.

 

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, VOORBEELD-, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE ALLES WAT HIERIN IN TEGENDEEL IS VERVAT, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT BLIJVEN TOT HET BEDRAG DAT U, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN ONS HEBT BETAALD. BEPAALDE WETTEN VAN AMERIKAANSE STATEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

 

SCHADELOOSSTELLING

 

U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Site; (2) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (3) schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) een openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande, behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons dient te vrijwaren, en u stemt ermee in om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van dergelijke claims, acties of procedures die onder deze schadeloosstelling vallen zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

 

GEBRUIKERSGEGEVENS

 

Wij bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verstuurt om de prestaties van de Site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op een activiteit die u met behulp van de Site hebt ondernomen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

 

Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie, en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U STEMT HIERBIJ IN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE BESCHEIDEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN BESCHEIDEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of eisen die voortvloeien uit wetten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische bescheiden vereisen, of van betalingen of het verlenen van kredieten op een andere dan elektronische wijze.

 

DIVERSEN

 

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover toegestaan door de wet. Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging, of het uitblijven van actie veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er wordt geen joint venture, partnerschap, arbeids- of agentschaprelatie gecreëerd tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

 

CONTACT OPNEMEN

 

Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via:

 

SnapBooster

 

Nederland

 

[email protected]